OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. 5. 2018

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Apropos Home Collection s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČ: 60489821, DIČ: CZ60489821 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 27468 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. Pro naší společnost je velmi důležitá ochrana osobních údajů. Při zpracování vašich soukromých dat zachováváme otevřenost a transparentnost. Proto jsme zavedly podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

Ochrana osobních údajů

Kdo kontroluje vaše osobní údaje?
Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost Apropos Home Collection s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČ: 60489821, DIČ: CZ60489821 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 27468 (dále jen správce).

Kde máme vaše osobní údaje uloženy?
Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v zabezpečeném datacentru v Brně v České republice.

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?
Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.

Jaký je právní základ zpracování?
V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

Jaká jsou vaše práva?
Právo na přístup:

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete nás kontaktovat na info@apropos-shop.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti. Zašleme vám vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na přenositelnost osobních údajů:
Kdykoli společnost Apropos Home Collection s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu:
Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte-li účet u Apropos-shop.eu (Apropos Home Collection s.r.o.) nebo jste členem Apropos Loyalty Clubu, můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu a na webových stránkách internetového obchodu.

Právo na výmaz:
Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných naší společností kdykoli s výjimkou těchto situací
*máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
*máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
*máte u naší společnosti nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
*jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili
*váš dluh byl v posledních třech letech prodán třetí straně, v případě úmrtí zákazníka se jedná o jeden rok
*jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Apropos Home Collection s.r.o. nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.
Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:
* na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu
* změnou nastavení vašeho účtu

Právo na omezení:
Máte právo požádat Apropos Home Collection s.r.o. o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:
*vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu Apropos Home Collection s.r.o., společnost Apropos Home Collection s.r.o. omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.
*máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí Apropos Home Collection s.r.o. omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
*jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů.
*pokud Apropos Home Collection s.r.o. osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.

Jak můžete uplatňovat svá práva?
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsme vám k dispozici. Kdykoliv neváhejte kontaktovat v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy zaměstnance zákaznického servisu na info@apropos-shop.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pro účely a způsob jakým zpracováváme vaše osobních údaje, není nutné, abychom jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.
Máte-li za to, že naše společnost zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Aktualizace Ochrany Zásad ochrany osobních údajů:
Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Uvědomíme vás o jakýchkoli materiálních změnách v rámci Zásad ochrany osobních údajů, jako například o účelu používání vašich osobních údajů, o identitě kontrolora či o vašich právech.


Nákup přes internet

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu na stánkách Apropos-shop.eu, konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží.  Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci a pro online nákup a potvrzení vaši adresy u externích partnerů. Snažíme se vám poskytovat různé možnosti platby a provádíme analýzu ke zjištění, jaké platební varianty máte k dispozici, což se týká mimo jiné vaší historie plateb.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů
* kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
* platební údaje a historie plateb
* údaje k objednávkám
Pokud máte u nás účet nebo jste členem Apropos Loyalty Clubu, budeme také zpracovávat vaše osobní údaje, poskytnuté v souvislosti s účtem nebo členstvím, jako jsou:
* identifikační údaje k účtu nebo členství
* historie nákupů

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, zejména skladovacím a distribučním společnostem v souvislosti s doručením vaší objednávky. Poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s vaší platbou. Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb Apropos Home Collection s.r.o., co se týče správy a doručení objednávky.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivním zákazníkem.


Přímý marketing

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek, informativních průzkumů a pozvánek prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, telefonátů a standardní pošty.
Abyste si váš nákup u nás užili, budeme vám poskytovat relevantní informace, doporučovat produkty, zasílat vám připomenutí produktů ponechaných v nákupním košíku a budeme vám zasílat individuální nabídky. Všechny tyto skvělé služby jsou založeny na vašich předchozích nákupech, na tom, na jaké položky klikáte a jaké informace jste nám poskytli.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů
* kontaktní údaje jako e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní směrovací číslo
* na jaké produkty a nabídky jste klikli
Pokud máte účet nebo jste členem klubu Apropos Loyalty Clubu, budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účtem a členstvím, jako jsou
* jméno
* adresa
* historie nákupů
* jak se pohybujete a na co klikáte na stránkách

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb mediálním agenturám a technickým poskytovatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu.
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu mimo Apropos Home Collection s.r.o.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu s přímým marketingem.

Vaše právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a vznést námitku proti přímému marketingu. V takovém případě vám společnost Apropos Home Collection s.r.o. již nebude moci v rámci přímého marketingu zasílat další nabídky a informace podmíněné vaším souhlasem. Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:
* na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém příspěvku
* změnou nastavení vašeho účtu na Apropos-shop.eu

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, než odvoláme váš souhlas. V případě e-mailového marketingu vás budeme považovat za neaktivního zákazníka, pokud jste za poslední rok neotevřeli e-mail. Po této lhůtě budou vaše osobní údaje smazány.


Účet/registrace na Apropos-shop.eu

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho osobního účtu k zajišťování individuálního relevantního využívání služeb Apropos Home Collection s.r.o.. Poskytujeme vám historii objednávek a podrobnosti k objednávkám. Můžete si upravovat nastavení účtu (včetně nastavení spojeného s marketingem) a aktuálně poskytnuté osobní a kontaktní údaje. Máte možnost si ukládat zboží do nákupního košíku. K poskytování relevantního doporučení produktů společnost Apropos Home Collection s.r.o. zpracuje váš pohyb a prohlížení na našich digitálních platformách (včetně internetových stránek a aplikace), vaši historii nákupů, hodnocení zboží a údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím svého účtu.

Jaké typy osobních údajů sbíráme?
Vždy zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo, které zadáte při přihlášení do účtu na Apropos-shop.eu.
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:
*  kontaktní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo
* země
* nastavení účtu
* šifrované údaje o vaší platební kartě
V případě vašeho nákupu zpracujeme následující kategorie osobních údajů
* historie objednávek
* údaje o doručení
* historie plateb
Zpracujeme také následující kategorie osobních údajů spojených s vašimi soubory cookie
* historie klikání
* historie pohybu a prohlížení

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci internetových stránek využíváme služeb webových agentur a analytických nástrojů k hodnocení zboží.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů k vašemu účtu vyplývá z vašeho souhlasu při vytvoření účtu na Apropos-shop.eu.
Zpracování vašich osobních údajů k poskytování relevantních informací o zboží vyplývá z našeho legitimního zájmu.

Vaše právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě váš účet bude zrušen a Apropos Home Collection s.r.o. vám nebude moci poskytovat výše uvedené služby.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivace vašeho účtu na Apropos-shop.eu. Máte právo platnost svého účtu kdykoli ukončit. V takovém případě vám účet bude zrušen a budete považováni za neaktivní. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího sporu. Po ukončení platnosti vašeho účtu budou vaše údaje smazány.

Vaše právo na napadení zpracování vašich údajů:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Apropos Home Collection s.r.o. na adrese info@apropos-shop.cz. Poté bude váš účet smazán a nebudeme vám moci poskytovat naše služby.


Apropos Loyalty Club

Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho členství v klubu k zajištění individuálního relevantního využívání služeb Apropos Loyalty Clubu. Budeme zaznamenávat a spravovat vaše útraty dle vašich nákupů, zasílat vám informace o aktuální výši slevy a odměnách, jako jsou dodatečné slevy a klubové akce. Vaše osobní údaje budeme také využívat k pozvánkám na akce a soutěže, slevám pro členy Apropos Loyalty Clubu a dalším službám. Budeme vám poskytovat historii objednávek a  podrobnosti k vašim objednávkám a budete si moci upravovat nastavení účtu (včetně nastavení spojeného s marketingem) a udržovat poskytnuté osobní údaje aktuální. K poskytování relevantního doporučení produktů Apropos Loyalty Club zpracuje váš pohyb a prohlížení na našich digitálních platformách (včetně internetových stránek a aplikace), vaši historii nákupů, hodnocení zboží a údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím svého účtu. V případě, že jste se neodhlásili z účasti na přímém marketingu, použijeme vaše osobní údaje k zasílání marketingových nabídek, informativních průzkumů a pozvánek prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, telefonátů a pošty.

Jaké typy osobních údajů sbíráme?
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů, které nám poskytnete při přihlášení do Apropos Loyalty Clubu
* identifikační údaje jako e-mailová adresa a heslo
* kontaktní údaje jako jméno, poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa
* identifikační údaje člena klubu
* telefonní číslo (pokud nám je poskytnete)
* adresa (pokud ji poskytnete)
* nastavení účtu
V případě nákupu zpracujeme tyto kategorie osobních údajů
* historie objednávek
* údaje o doručení
* historie plateb
Zpracujeme také tyto kategorie osobních údajů spojené s vašimi soubory cookie
* historie klikání
* historie pohybu a prohlížení

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, v případě rezervace na akce používáme nástroje pro tyto rezervace a v případě optimalizace internetových stránek využíváme služeb webových agentur. K hodnocení zboží využíváme analytické nástroje a moderační a vydavatelské agentury, k distribuci marketingových materiálů využíváme poskytovatele komunikační a marketingové distribuce

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k zajištění služeb Apropos Loyalty Clubu. Sběr vašich osobních údajů pro vytvoření a správu vašeho členství v klubu. Pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nebudeme vám moci zajistit členství nebo služby Apropos Loyalty Clubu.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivního členství v klubu.
Máte právo své členství kdykoli ukončit. V takovém případě bude vaše členství zrušeno.
Po ukončení vašeho členství vaše údaje budou smazány.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího sporu.

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu. Jestliže vznesete námitku proti přímému marketingu, přestaneme za tímto účelem zpracovávat vaše osobní údaje a přestaneme vám zasílat marketingové materiály spojené s členstvím. Pokud jste se přihlásili k odběru newsletters, budete na základě svého souhlasu stále dostávat materiály přímého marketingu.

Váš tým Apropos-shop.eu